1 VAKAD Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

ВАКАД Инженеринг ДООЕЛ

Ваш партнер за автоматика и системско инженерство

Дознајте повеќе

Зa Нaс

ВАКАД Инженеринг е компанија чиј домен на работа ги опфаќа сите аспекти на компјутерското системско инженерство и автоматизацијата во индустријата. Наша цел е да им помогнеме на нашите клиенти да ја подобрат ефикасноста, продуктивноста и сигурноста во процесот на производство со имплементација на квалитетни и иновативни решенија во технолошките производствени процеси. Во нашата програма вклучени се сите потребни услуги за реализација на ваков тип на решенија како што се мерења и анализи на постоечки состојби, изработка на идејни решенија, проектирање, изведба и интеграција на управувачки и информациони системи кои работат во реално време. Дијапазонот на нашите клиенти варира од мали и средни производители па се до големи индустриски погони. Зад нашиот инженерски тим стојат повеќе од сто успешно реализирани проекти во доменот на системското инженерство и автоматиката.

Дејности

Услуги:

 • изработка на предлози и решенија за автоматско управување на машини и постројки за производни процеси во индустријата,
 • изработка на идејни проекти за реализација на системи за автоматско управување и визуелизација во индустријата,
 • реконструкција и ревитализација на постоечки системи за автоматско управување и визуелизација,
 • одржување и сервис на постоечки системи за автоматско управување и визуелизација,
 • изработка на елаборати за енергетска ефикасност на објекти и постројки во индустријата,
 • изработка на електро разводни ормари за процесно управување на машини и постројки во индустријата,
 • изработка на апликативни програмски пакети за автоматско управување и визуелизација на машини и постројки во индустријата,
 • изработка на топологија и конфигурирање на индустриски комуникациски мрежи,
 • проектирање, изработка и интеграција на системи за паметно управување со објекти во делот на вентилацијата, климатизацијата, осветлувањето, техничкото обезбедување, противпожарната заштита и контрола на пристап.

Клиентско ориентирани програмски апликативни пакети:

 • за програмабилни логички управувачи (programmable logic controllers - PLC),
 • за аквизиција и визуелизација на технолошки процеси (supervisory control and data acquisition - SCADA) за индустриски PC-ја и индустриски операторски панели (human machine interfaces – HMI),
 • за управување со објекти (Building Management System – BMS) и интеграција на нивните подсистеми
 • програмски модули и функциски блокови за PLC-a
 • комуникациски драјвери за стандарни комуникациски протоколи (MODBUS, PROFIBUS, DEVICENET, FIELDBUS .....)
 • програмски пакети за изготвување на технолошки анализи и извештаи во електронска и печатена форма
 • програмски пакети за прецизно серво управување со позиционирање и движење во повеке оски,
 • програмски пакети за управување со DELTA роботи,
 • програмски пакети за управување со DELTA роботи во PICK & PLACE апликации

Искуство со следниве производители на опрема и софтвер за автоматизација во индустријата:

Искуство во следниве области во индустријата:

 • автоматско управување и визуелизација во цементната индустрија за:
  • предзагревање и печење на материјал со вертикални циклони и ротирни печки,
  • мелници за цемент и транспорт до силоси,
  • истовар во камиони и пакување во вреќи,
  • мелење, складирање и транспорт на цемент,
  • бренери за ротирни печки за цемент.
 • автоматско управување и визуелизација во индустријата за производство на фероникел за:
  • редукција на фероникелна руда со ротирни печки,
  • топење на фероникелна руда со електролачни печки.
 • автоматско управување и визуелизација во прехранбената индустрија за:
  • производство на чоколадни производи (припрема на чоко маса, нејзино темперирање и обработка во крајни производи комплет со пакување),
  • производство и пакување на бомбони,
  • производство и пакување на кечап,
  • производство и пакување на flips производи,
  • припрема на свеж кондициониран воздух за чисти соби за производство на висококвалитетни прехранбени производи,
  • живинарски фарми за пилиња.
 • автоматско управување и визуелиација на системи за климатизација во објекти во фармацевтската индустрија за припрема на свеж кондициониран воздух за чисти соби со контрола на надпритисок при произвдство на хомеопатски лекарства,
 • автоматско управување на електрично регулирани и хидраулични постројки за лифтови,
 • автоматско управување и визуелизација на хидрофорски и пумпни станици, водоводни системи, резервоари, системи за омекнување на вода и сл.,
 • автоматско управување и визуелизација на асфалтни бази,
 • контрола на пристап, исполнетост и наплата на паркинг,
 • регулиран погон на кранови со фреквентни регулатори.

Контакт

+389 (0)70 364 964

ул.Никола Парапунов бр.3A-17/2 Скопје


Copyright © HAS 2015

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11