1 Комисија за заштита на конкуренција – Комисија за заштита на конкуренција Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

ИЗВЕСТУВАЊА


НОВОСТИ


ЗАКОНОДАВНА РАМКА


ОДЛУКИ


Информации од јавен карактер
Службено лице задолжено за посредување на информации од јавен карактер во Комисијата за заштита на конкуренцијата:

Каролина Андоновска – раководител на сектор при Комисијата за заштита на конкуренцијата

e-mail: karolina.andonovska@kzk.gov.mk
Тел: +3892 3298 666
Факс: +3892 3296 466
Адреса: Комисија за заштита на конкуренцијата
Ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54 (6 кат)
1000 Скопје, Република Северна Македонија
-

Листа на информации од јавен карактер (PDF формат) тука

Барање за пристап до информации од јавен карактер (PDF формат) тука

Претседател на Комисијата

Д-р Владимир Наумовски

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11