1 Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys
Земјоделство

Повеќе
Сточарство

Повеќе
Фабрика за добиточна храна
Повеќе
Логистика

Повеќе

Кои сме ние?

Запознајте се со нашиот ефикасен процес на работа.

ЗК Пелагонија ад Битола е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија.
Основна дејнст на Друштвото е примарно земјоделско производство на нивски култури како што се  пченица , јачмен , маслена репа , сончоглед ,  пченка зрно , пченка силажа и друго,  одгледување на крупен добиток , сточарско производство , рибарство, градинарсто и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на сертифициран семенски матерјал од житни , индустриски и фуражни култури и производство на концентрати за сите категории на говеда .
Високото ниво на техничко-технолошко знаење контунуираното подобрување на квалитетот и квантитетот на млечното  производството , воведувањето на нови сорти и високоприносни хибриди ,  придонесуваат за зајакнување на  позицијата на Друштвото на домашниот пазар и отворање на простор за освојување на странски пазари во регионот.

 

Повеќе...

Новости

Повик за собрание  [...]
Известување за откажување на акционерско собрание  [...]
Повик за собрание  [...]
Повик за собрание  [...]

Јавен повик со променет дневен ред  [...]


Јавен повик со променет дневен ред  [...]


Петок, 13.11.2017
Повик за собрание  [...]

 

Понеделник,07.05.2018

 

 

Петок,20.07.2018
Повик за собрание  [...]

 

Петок,20.07.2018
Одлука

 


Петок,31.05.2019

Повик за собрание  [...]

 

Понеделник,10.08.2019
Јавен повик

 

  • Како земјоделец брзо учиш дека “Не можеш да добиеш ништо за што не си работел доволно напорно”
    Evan Thomas,
    -- The edge of farming --
Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11