1 Топлификација АД Скопје Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

Топлификација АД Скопје

Друштво за производство и дистрибуција на топлинска енергија

Лажен стечај, бришење на долговите, матни игри околу „Топлификација“, „Правда и неправда“ 04.12.2018 1tv.mk

ИНФОРМАЦИЈА

Барањето за стечај на Топлификација АД поднесено од Битар Холдинг Лимитед за долг од 1 милион евра, кои се искористени од ТЕ ТО АД и кои ТЕ ТО АД треба да и ги плати на Топлификација АД првостепениот суд го прифати не земајќи ги во предвид доказите презентирани во процесот. Во периодот од март 2018 година кога почна овие координирани активности на Битар Холдинг Лимитед, Топлификација АД поднесе кривична пријава до ОЈО и претставки до надлежните институции со докази за сериозни кршења на законите во овие постапки. Согласно информациите кои ги имаме надлежните институции постапуваат по претставките и ја испитуваат законитоста во овие постапки. Топлификација АД ќе ги преземе сите правни можности да се спречи, преку оваа организирана и незаконска активност да се направат огромни финансиски штети на фирмата.      Содржина »

ИНФОРМАЦИЈА

На следниот линк дадена е пресудата на Апелациониот суд ви врска со предлогот за стечај и реорганизација на ТЕ-ТО АД. Во моментов во врска со постпаката за стечај и реорганизација течат неколку правни постапки кои можат да влијаат на ефектите од оваа пресуда.      Содржина »

Топлификација АД Скопје го доби и вториот од трите спорови со ТЕ-ТО АД Скопје за долг по основ на невратени заеми.

Врховниот суд на Република Македонија донесе конечна пресуда Рев1бр.44/2018 со која ревизијата на тужителот (Топлификација АД) се усвојува, се преиначува пресудата од Апелациониот суд ТСЖ-1227/17 од 23.11.2017 односно жалбата на тужениот се одбива како неоснована и се потврдува Пресудата на Основниот суд Скопје II Скопје ПЛ1-ТС-2691/16 од 15.02.2017 година.

Согласно пресудата на Основниот суд Скопје II Скопје ПЛ1-ТС-2691/16 од 15.02.2017 година, судот го усвои тужбеното барање на Топлификација АД Скопје и го задолжи ТЕ-ТО АД Скопје во рок од осум денови од приемот на пресудата да и исплати на Топлификација АД Скопје главен долг во износ од 15,395,205 денари и законска казнена камата од датумот на доспевање на главниот долг по секој договор за заем до неговата исплата.

До овој момент вкупното побарување на Топлификација АД од ТЕ-ТО АД по основ на оваа пресуда е 29,965,000 денари односно цца 486 илјади евра (главен долг 15,395,205 денари и камата пресметана од ден на достасување на заемите до денес во износ од 14,570,000денари).

Во тек е уште една постапка, односно тужба каде тужбеното барање е по истиот основ како и тужбите за кои се донесени конечните пресуди од Врховен суд на РМ каде Топлификација АД е во својство на тужител, а ТЕ-ТО АД Скопје во својство на тужен, на износ 930,593,856 денари.

Пресудата од Врховен суд   Содржина »

ИНФОРМАЦИЈА за стечај на ТЕ-ТО АД Скопје

Вчера, на 05.06.2018 година се одржа рочиште за испитување на условите за отворање на стечајна постапка на ТЕ-ТО АД Скопје, на кое очигледна беше намерата на стечајниот судија да ја спроведе целата незаконита постапка до крај.

Повеќе »

ИНФОРМАЦИЈА за стечај на ТЕ-ТО АД Скопје

Со барањето за стечај доставено во Основниот суд Скопје 2 Скопје ТЕ-ТО АД достава и план за реорганизација во кој предлага да се отпишат 90% од побарувањата на БХЛ и Топлификација АД.Тоа значи БХЛ да отпише над 100 милиона евра, а Топлификација АД да отпише 26 милиони евра.

Целокупната оваа активност на ТЕ-ТО АД ја води сегашниот претседател на УО на ТЕ-ТО АД, кој според статутот на ТЕ ТО АД може да носи одлуки до 30.000 евра без одлука на УО и НО на фирмата. Предложениот план до судот нема одлука за усвојување ниту од УО ниту од НО на ТЕ-ТО АД, а за такви одлуки мора да има одлука и од собрание. Исто така за сите активности нема никаква одлука од сопственикот на БХЛ, а тоа е акционерското друштво ТГК-2 од Руската Федерација. Навистина е нејасно како вакво целосно некомплетно барање за стечај до судот без никаква забелешка е процесирано од страна на судот.

За сите овие дејствија Топлификација АД поднесе тужби пред надлежниот суд, а поднесени се и кривични пријави против одговорните лица во овие постапки.

Повеќе »

ИНФОРМАЦИЈА

Во врска со информацијата објавена во медиумите дека над Топлификација АД Скопје е отворена претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка, информираме за следново:
  • Предлогот за отворање на стечајна постапка на Топлификација АД Скопје е поднесен од страна на Друштвото Битар Холдингс Лимитед - Кипар, на кого Топлификација АД Скопје по основ на договор за заем му должи 1 милион евра;
  • Овој заем Топлификација АД го има земено во текот на 2010 година за изградба на електраната ТЕ-ТО АД Скопје. Средствата од заемот се дадени како депозит во Комерцијална банка АД за гаранција на кредитот кој ТЕ-ТО АД Скопје го има земено од Комерцијална банка во износ од 7 милиони евра за изградба на електраната;
  • Сопственик на ТЕ-ТО АД со 89,2 % е Друштвото Битар Холдингс Лимитед – Кипар ;
  • ТЕ-ТО АД на Топлификација АД по основ на договори за заем и должи околу 23 милиони евра само главен долг, од кои за 6,8 милиони евра Топлификација АД Скопје има започнато извршна постапка, во која побарувањето на Топлификација АД заедно со каматата согласно пресудата потврдена од Врховен суд на Р.Македонија, изнесува 11,4 милиони евра ;
  • Битар Холдингс Лимитед е доминантен сопственик на Друштвото ТЕ-ТО АД Скопје, што подразбира дека тој и должи на Топлификација АД износ од околу 28 милиони евра главен долг заедно со каматата по првата правосилна и извршна пресуда ;
Од погоре изнесеното јасно е дека предлагачот за отворање на стечај над Топлификација АД , Битар Холдингс Лимитед, преку својата компанија ТЕ-ТО АД Скопје, е најголемиот должник на Топлификација АД Скопје. Бидејќи друштвата меѓу себе имаат взаемни побарувања и обврски, јасно е дека овој долг / побарување може да се компензира меѓу самите друштва. Секоја друга постапка во овие услови би значело намерно нанесување на штета на Топлификација АД Скопје од страна на Битар Холдингс Лимитед.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Согласно податоците од Централен регистар на РМ за остварените финансиски резултати на ТЕ-ТО АД за 2017 година, вкупните приходи изнесуваат 3,804,212,921 денари (61,9 милиони евра) и се за 94% поголеми од претходната година и нето добивката после оданочување која ја има остварено компанијата е во износ од 518,598,072 денари (цца 8.4 милиони евра). Овие резултати се остварени со трошок за амортизација на основите средства за 2017 година во износ од 230,944,676 денари ( цца 3.7 милиони евра).

Согласно тоа потенцијалниот ликвиден капацитет на ТЕ-ТО АД за враќање на земени заеми е во износ на цца 12.1 милиони евра (збир на нето добивката и трошокот за амортизација).

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Пресудата на Основниот суд Скопје II Скопје 5 ТС-212/16 од 02.11.2016 година со која ТЕ-ТО АД Скопје е должен на Топлификација АД Скопје да и исплати главен долг во износ од 383,623,254 денари и законска казнена камата од датумот на доспевање на главниот долг по секој договор за заем до неговата исплата, на ден 02.04.2018 година стана извршна. Link »

Топлификација АД Скопје го доби првиот од трите спорови со ТЕ-ТО АД Скопје за долг по основ на невратени заеми.

Врховниот суд на Република Македонија донесе конечна пресуда Рев1бр.197/2017 со која ревизијата на тужителот (Топлификација АД) се усвојува, се преиначува пресудата од Апелациониот суд ТСЖ-133/17 од 22.05.2017 односно жалбата на тужениот се одбива како неоснована и се потврдува Пресудата на Основниот суд Скопје II Скопје ТС-212/16 од 02.11.2016 година.

Согласно пресудата на Основниот суд Скопје II Скопје 5 ТС-212/16 од 02.11.2016 година, судот го усвои тужбеното барање на Топлификација АД Скопје и го задолжи ТЕ-ТО АД Скопје во рок од осум денови од приемот на пресудата да и исплати на Топлификација АД Скопје главен долг во износ од 383,623,254 денари и законска казнена камата од датумот на доспевање на главниот долг по секој договор за заем до неговата исплата.

До овој момент вкупното побарување на Топлификација АД од ТЕ-ТО АД по основ на оваа пресуда е 704,833,000 денари , односно цца 11,4 милиони евра(главен долг 383,623,254 денари и камата пресметана од ден на достасување на заемите до денес во износ од 321,209,000 денари).

Во тек се уште две постапки, односно две тужби каде тужбеното барање е по истиот основ како и тужбата за која е донесена конечната пресуда од Врховен суд на РМ каде Топлификација АД е во својство на тужител, а ТЕ-ТО АД Скопје во својство на тужен, од кои едната е на износ од 15,395,204 денари, а другата е на износ 930,593,856 денари.

Пресудата од Врховен суд   Содржина »

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Се до конечно завршување на сите судски постапки, не се настапени услови овластеното лице да може да преземе дејствија за свикување на Собрание на акционери на начинот на кој е објавен Јавниот повик на Македонска берза и во дневниот весник „Вечер“ на ден 15.09.2017 година. Повеќе »

ИЗВЕСТУВАЊЕ за oдлагање на денот на одржување на Собрание на акционери на Топлификација АД Скопје

Со одлука број 02-287/1 од 27.09.2017 год. донесена на седница на Управен одбор на Топлификација АД Скопје, се одложува денот на одржување на 24-та седница на годишното Собрание на акционери на Топлификација АД Скопје, со тоа што Собранието на акционери на Топлификација АД Скопје наместо на 29.09.2017 год. ќе се одржи на 31.10.2017 год. (вторник) во 17.00 часот во просториите на хотел Континентал во Скопје, во Свечена сала.

Одложувањето на денот на одржување на Собранието на акционери на Топлификација АД е од причина што се вршат дополнителни проверки од надлежни институции на документите за собранието на акционери доставени до друштвото.

Како и досега, стручните служби на Топлификација АД Скопје им стојат на располагање на акционерите за сите потребни информации.

Информација за акционерите

Податоците дадени во претходната информација од Топлификација АД за заемите и износите на кредитите употребени за градба на електраната се целосно точни и затоа се дадени и износите. Формулациите “многу поголеми“ и “многу помали“ изнесени во текстот од ТЕ ТО АД се несериозни за информирање на акционери кое се однесува на податоци за инвестиции на акционерите во акционерското друштво. Точноста на наведените износи лесно се докажува со достапност на документите кои се споменати во информацијата на Топлификација АД. Повеќе »

Информација за акционерите

Ниту една информација која е битна за акционерите на Топлификација АД, никогаш не била недостапна за акционерите. Повеќе »

Се со цел изворно да имате увид во првиот предмет за земите дадени на ТЕ-ТО ги даваме на увид судските одлуки :

- прва првостепена      Содржина »

- прва второстепена     Содржина »

- втора првостепена     Содржина »

- втора второстепена   Содржина »

Информација за акционерите

Во долгиот период кога Топлификација АД имаше голем број вработени акционери никогаш не се појавиле шпекулации дека некој врши притисок врз нив за отстапување на правото за гласање. Сега во текстот доставен до акционерите изработувачите потврдуваат дека има такви шпекулации. Акционерите знаат дека никој не смее да ги попречува во остварувањето на своите права. Доколку тоа се случува сами треба да се заштитат согласно позитивните законски прописи кои ја регулираат оваа проблематика. Притисоците врз акционерите можат да имаат сериозни последици и по акционерските друштва и по оние кои ги вршат притисоците. Повеќе »

Информација за акционерите

Топлификација АД има обврска да ги информира акционерите за сите неспорни факти поврзани со акционерското друштво и таа обврска, како и до сега, ќе ја исполнува и во иднина. Само целосно информиран акционер може правилно да решава за своите акции. Повеќе »

Информација за акционерите

Битно е акционерите на Топлификација АД да знаат дека и денеска единствено капитал во топлификациониот систем на град Скопје имаат само Топлификација АД и државата. Согласно податоците од РКЕ учеството на капитал на сегашните носители на лиценци во капиталот на топлификациониот систем на град Скопје е повеќе од маргинален. Повеќе »

Информација за акционерите

Информациите кои Топлификација АД ги доставува до акционерите во електронска форма се изработуваат и дистрибуираат по истите правила по кои се изработуваат и информациите за Македонската Берза за долгорочни хартии. Повеќе »

Информација за акционерите

Во врска со барањето за свикување на Собрание на група на акционери Ве информираме со следниот допис од Друштвото.

Почитувани акционери

Записникот од седницата на продолженото собрание на акционери на Топлификација АД Скопје одржана на ден 19.07.2016 година, го водеше нотар. По добивање на официјалниот записник ќе Ве информираме за текот и настаните на седницата на собранието. Согласно Законот за трговски друштва член 407 записникот се изготвува во рок од три дена од одржувањето на собранието.

Презакажано собрание на акционери 2016 год.

19.07.2016 17:00 хотел Александар Палас во Скопје, Конгресна сала 2

Одлуката на Апелација за враќање на предметот за ЗАЕМИ

За информирање на акционерите во врска со судскиот процес за наплата на заемите дадени на ТЕ ТО АД во периодот на градбата на објектот корисно е да се прочита делот од пресудата на апелација каде се образлага зошто предметот е вратен на повторно одлучување. Како што може да се види од маркираниот дел од документот, образложението за враќање на предметот на повторно одлучување во целост ја потврдува првостепената пресуда.

Важна информација за акционерите

Членот 28 од Законот за трговски друштва ги дефинира Посебните одговорности на содружниците, односно на акционерите и поради тоа за секој акционер е корисно да е информиран за одредбите во овој член.

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11