1 Казма Комерц :: Дома - Kazma Komerc :: Home Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

Даноци

Процентот на кумулативниот пораст на цените на мало за периодот јануари - мај 2013 во однос на просекот за 2012 година изнесува 1,1%. Овој процент се користи за пресметка на месечната аконтација на данокот на добивка за месец МАЈ 2013.

Повеќе

Плати

Со предложените измени во Законот за придонеси, обврзници на придонесите од плата ќе бидат и управителите, извршните директори и членовите на управен одбор на трговско друштво кои не се во работен однос кај исплатувачот.

Повеќе

Новости

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година која изнесува 3,75%.

Повеќе

Календар

15-ти Јули рок за поднесување на ДДВ пријава за месечните и тромесечните обврзници.

Повеќе
Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11