1 Izofas – Izofas Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys

За нас

Изофас ДОО е компанија основана во 1989 година. Уште од самиот почеток градежништвото е основната дејност на компанијата, а во фокусот изведба на објекти од нискоградба.


Денес, основната дејност е производство и изведба на сите видови бетон, бетонски блокови и цевки, изградба на разни објекти од нискоградба, водоводни и канализациони системи, како и изградба на индустриски, комерцијални и деловни објекти од сите видови.
 

Услуги


Сертификати 
 

ISO стандардиПолитика за ИМС

 
1Основна дејност?

Основна дејност е производство и вградување на бетони од сите типови, бетонски цевки за канализации како и нивна изведба, бетонски блокови, изведба на разни објекти од нискоградба, патишта и пропусти, водоводни и канализациони системи, изведба на разни објекти од високоградба, изградба на индивидуални станбени објекти.

2Главна цел?
Главна цел на раководството и вработените е испорака на продукти и обезбедување услуги на своите клиенти што одговараат на сите нормативни барања и се со висок квалитет.
3Производство и производ?
Производство и производ кое ги задоволува стандардите за заштита на природата и околината како и здравјето на вработените и луѓето.
4Непрекинат степен
Непрекинато се следи степенот на задоволство на клиентите и ги анализира нивните препораки, барања и рекламации и истите ги употребува за подобрување на карактеристиките на продуктот и за усовршување на интегрираниот менаџмент систем.
5Тим?
Се одржува тим од квалификувани и мотивирани извршители и води сметка за одржување на пријатна работна средина, пришто секој извршител да биде свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на клиентите и просперитетот на фирмата.
6Грижа и согласност?
Се води грижа за задоволство на вработените. Се грижиме за долготрајна и квалитетна соработка со нашите добавувачи, со цел обезбедување на квалитетни производи и услуги. Секогаш работиме во согласност со постоечките законски прописи, со обврска за зачувување на животната средина.
 

Портфолио

Wholesale NFL/NHL/MLB/NBA/NCAA Jerseys for sale,where to buy cheap jerseys. 11